Powrót

Kolejny etap rozbudowy systemu ERTMS/GSM-R w Polsce

Przedmiotem pierwszej umowy jest opracowanie dokumentacji pt. „Zasady prowadzenia ruchu w okresie migracji i po migracji do systemu ERTMS/GSM-R dla różnych wariantów eksploatacyjnych”, składającej się z następujących raportów:

1. RAPORT A – Analiza zasad prowadzenia ruchu w okresie migracji i po migracji do systemu ERTMS/GSM-R w Europie;
2. RAPORT B – Analiza wpływu metody migracji do systemu GSM-R zawartej w Narodowym Planie Wdrażania ERTMS w Polsce na efektywność zarządzania ruchem kolejowym;
3. RAPORT C – Opracowanie koncepcji i procedur prowadzenia ruchu w okresie migracji i po migracji do systemu ERTMS/GSM-R w Polsce.


Wartość kontraktu wynosi 196 290,00 EUR netto; 239 473,80 EUR brutto.
Zamawiane opracowanie ma na celu zminimalizowanie ewentualnych problemów organizacyjno-techniczno-eksploatacyjnych w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego w okresie przejściowym wdrażania systemu ERTMS/GSM-R w Polsce i po zakończeniu tego okresu (okres migracji i okres pomigracyjny) poprzez przedstawienie optymalnych procedur prowadzenia ruchu, które będą podstawą do opracowania przez Zamawiającego nowych instrukcji użytkowania systemów radiołączności kolejowej w tym okresie.


Druga z umów dotyczy wykonania dokumentacji pt.: „Koncepcja utrzymania i eksploatacji sieci GSM-R”, obejmującej 4 raporty:

1. RAPORT A – Zdefiniowanie modeli utrzymania i eksploatacji systemu GSM-R wraz z ich analizą ekonomiczno-finansową (analiza CBA);
2. RAPORT B - Wybór optymalnego modelu utrzymania i eksploatacji sieci GSM-R wraz z uzasadnieniem;
3. RAPORT C - Koncepcja planu eksploatacyjnego i polityki utrzymaniowej PKP PLK S.A. na podstawie wybranego modelu utrzymania i eksploatacji systemu GSM-R;
4. RAPORT D - Opracowanie rekomendacji dla wprowadzenia zmian w istniejących regulacjach eksploatacyjnych i utrzymaniowych dostosowanych do nowej technologii systemu GSM-R.


Wartość kontraktu wynosi 182 100,00 EUR netto; 222 162,00 EUR brutto
Zamawiane opracowanie ma na celu określenie optymalnego modelu utrzymania i eksploatacji sieci GSM-R, którego głównym parametrem jest minimalizacja kosztów operacyjnych związanych z jej funkcjonowaniem. Celem jest przygotowanie ogólnej strategii zawierającej analizę modeli utrzymania i eksploatacji sieci GSM-R, wraz z analizą ekonomiczną, w oparciu o ludzkie zasoby własne PKP PLK S.A. i o zasoby zewnętrzne (outsourcing).


Oba zadania realizowane są w ramach projektu PL-92606-S, obejmującego trzy działania:

1. Działanie 1 dotyczy dokumentacji studialnej pt. „Opracowanie Wstępnej Analizy Wykonalności wdrożenia systemu GSM-R na terenie Polski”;

2. Działanie 2 dzieli się na trzy następujące poddziałania:

a) „Zasady prowadzenia ruchu w okresie mgracji i po migracji do systemu GSM-R, dla różnych wariantów eksploatacyjnych”;

b) Aktualizacja „Analizy wykonalności i analiz technicznych systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski” wraz z planowaniem radiowym dla wybranych linii;

c) „Koncepcja utrzyania i eksploatacji sieci GSM-R”;

3. Działanie 3 dotyczy dokumentacji studialnej pt:. „Opracowanie Ostatecznej Analizy Wykonalności wdrożenia systemu GSM-R na terenie Polski”.


Zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowych jest jednym z głównych priorytetów określonych przez kraje Wspólnoty w ramach projektów TEN-T. System GSM-R będący częścią Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowych (ERTMS) jest istotnym składnikiem europejskiej polityki likwidacji barier w transporcie, zarówno w wymiarze barier technicznych na sieciach kolejowych wewnątrz granic UE jak i w zakresie budowania wspólnego rynku produktów i usług na rzecz kolei. System GSM-R jest system radiołączności pociągowej klasy A, który w pierwszej kolejności będzie wprowadzony na liniach magistralnych.

 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

   

Projekt 2005-PL-92606-S jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu TEN-T (Trans-European Networks for Transport) w zakresie badań i analiz.