Powrót

Koleje dużych prędkości - rozstrzygnięcie postępowania

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Konsorcjum IDOM:

1) Ingenieria IDOM Internacional S.A., Hiszpania,

2) Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o., ,

Cena oferty : 48.951.000,00 zł.

W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego wzięły udział konsorcja:

1) Konsorcjum w składzie: 1. SENER Sp. z o.o., Warszawa, Polska; 2. SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A., Las Arenas, Vizcaya, Hiszpania; 3. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z o.o., Warszawa, Polska; 4. EGIS Poland Sp. z o.o Warszawa, Polska; 5. EGIS Rail S.A., Villeurbanne Cedex, Francja.

2) Konsorcjum w składzie: 1. SYSTRA, Paryż, Francja; 2. SAFEGE, Nanterre, Francja; 3. EC HARRIS INTERNATIONAL, Londyn, Wielka Brytania.

3) Konsorcjum w składzie: 1. Ingenieurbüro Dipl.-Ing H. Vössing GmbH, Düsseldorf, Niemcy; 2. Dornier Colsulting GmbH, Immenstaad am Bodensee.

4) Konsorcjum w składzie: 1. Ingenieria IDOM International S.A., Madryt, Hiszpania; 2. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o., Poznań, Polska.

5) Konsorcjum w składzie: 1. Pöyry Infra GmbH, Lörrach, Niemcy; 2. Pöyry Infra Sp. z o.o., Kraków, Polska; 3. VIAPONTE – Projectos e Consultoria de Engenharia, S.A., Lizbona, Portugalia.

Część I zadania stanowi – opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa (SW dla LDP) i jej połączeń z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), na które składa się wykonanie wszystkich czynności i analiz, w tym analizy wielokryterialnej trzech wariantów przebiegu LDP i jej połączeń z linią CMK oraz zarekomendowanie wariantu najkorzystniejszego do realizacji i wskazanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;

Część II zadania stanowi – uszczegółowienie SW dla LDP, w tym: uszczegółowienie wybranego wariantu przebiegu linii kolejowej dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa i jej połączeń z linią CMK, uszczegółowienie analiz, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzenie dokumentu p.n. „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektów infrastruktury kolejowej” oraz opracowanie opisów przedmiotu zamówienia dla wyboru wykonawców kolejnych etapów przygotowania do budowy LDP.

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   

Projekt może być współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.