Powrót

Kolej Dużych Prędkości we Wrocławskim węźle kolejowym

Przystosowanie węzłów kolejowych do obsługi kolei dużych prędkości w Polsce omawiano 26 lutego 2010 r. we Wrocławiu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały spotkanie konsultacyjne w związku z realizacją projektu przygotowania budowy linii dużych prędkości Warszawa-Łódź -Wrocław/Poznań oraz opracowaniem studium wykonalności dla przystosowania kolejowego węzła wrocławskiego do potrzeb kolei dużych prędkości.

Jan Raczyński dyrektor Biura Linii Dużych Prędkości przedstawił zakres działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w realizacji rządowego Program budowy i uruchomienia kolei dużych prędkości w Polsce, w tym: kalendarz projektu, optymalny układ linii dużych prędkości w Polsce do 2020r., oraz perspektywiczne czasy przejazdu do 2020 r. i przewidywane ilości pasażerów.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele wojewody dolnośląskiego, marszałka, prezydenta oraz Grupy PKP S.A. i przewoźników poznali ramowy harmonogram prac budowy linii Warszawa-Łódź-Wrocław/Poznań oraz inne działania związane z budową infrastruktury towarzyszącej, m.in. umożliwiające wprowadzenie linii KDP do układu sieci linii konwencjonalnych, przebudowę dworców i koordynację z innymi projektami inwestycyjnymi w tym z POIiŚ i RPO.

Omówiono zagadnienia dotyczące obecnego stanu Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Przewidziane do realizacji studium wykonalności zdecyduje o jego przyszłym kształcie, uwzględni zakres i potrzeby kolei dużych prędkości oraz współprace z ruchem aglomeracyjnym.

Uwagi przekazane przez uczestników spotkania konsultacyjnego będą uwzględnione w dalszych pracach dotyczących przygotowania budowy KDP.- zapewnił Jan Raczyński dyrektor Biura Linii Dużych Prędkości PKP PLK S.A.

Po spotkaniu konsultacyjnym odbyła się konferencja prasowa. Dziennikarze dolnośląskich mediów otrzymali materiały informacyjne na temat stanu przygotowań budowy KDP m.in. na terenie wrocławskiego węzła kolejowego.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział we Wrocławiu
Mirosław Siemieniec