Powrót

Koalicja na rzecz ochrony infrastruktury

13 września br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w czasie branżowej debaty „Lunch z Kurierem” podpisały Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury. Celem Memorandum jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania instytucji publicznych i samorządowych oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczanie zjawisk, których skutkiem jest kradzież i dewastacja infrastruktury.

Sygnatariusze Memorandum chcą zwiększyć zaangażowanie społeczeństwa w walkę z brakiem reakcji na zjawiska kradzieży i dewastacji. Ponadto chcą wspierać operatorów infrastruktury i Policję w wypracowaniu i wdrożeniu nowych standardów współpracy operacyjnej i prewencji przeciwdziałającym tego typu zjawiskom. Planowane jest także wykorzystanie rozwiązań przyjętych i stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

„Kradzieże i dewastacja infrastruktury mające wpływ na ciągłość jej działania to przestępstwo opisane w art. 254  kodeksu karnego” - mówi Andrzej Pawłowski – członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Musimypamiętać, że poszanowanie infrastruktury i urządzeń kolejowych wpływa na sprawność ruchu kolejowego, ale i na bezpieczeństwo. Społeczne koszty kradzieży i dewastacji są znacznie większe niż tylko usunięcie lub naprawienie szkody, gdyż nierzadko mogą mieć wpływ na punktualność lub dotarcie pociągów do miejsca przeznaczenia, a nawet na bezpieczeństwo tysięcy pasażerów. Nasze współdziałanie ma nie tyle na celu ściganie i karanie odpowiedzialnych, ale przede wszystkim uświadomienie powszechnej i społecznej współodpowiedzialności za stan infrastruktury i szeroko pojętą prewencję.”

Sygnatariuszami porozumienia są również m.in.: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Telekomunikacja Polska S.A., Urząd Regulacji Energetyki, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Netia S.A., Krajowa Izba Komunikacji Iternetowej, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej..   

  

informacje dla mediów:

 

Robert Kuczyński

dyrektor projektu

ds. media relations

tel. + 48 22 473 30 02

r.kuczynski@plk-sa.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.