Powrót

Informacja Prasowa

Wykonawcą kontraktu została firma Systra.

Realizator zobowiązał się zakończyć prace w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania kontraktu. Kontrakt został podzielony na 3 zadania: - zadanie I: opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej modernizacji odcinka linii kolejowej E 59 na obszarze lokalnego centrum sterowania LCS Wrocław - Lot A. Czas na realizację tego etapu to 2 miesiące od podpisania umowy.
- zadanie II: opracowanie dokumentacji projektowej. Czas na realizację tego etapu to 13 miesięcy od podpisania umowy. Dla odcinka Skokowa – Żmigród- 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- zadanie III: opracowanie dokumentacji przetargowej. Czas na realizację tego etapu to 13 miesięcy od podpisania umowy. Dla odcinka Skokowa – Żmigród- 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 7 890 600,00 euro netto (9 626 532,00 euro brutto). Projekt jest współfinansowany w 85 % z Funduszu Spójności, 15% z budżetu państwa. Umowę podpisali:
- w imieniu PKP PLK S.A.: Andrzej Trębicki, Teresa Zwiernik, członkowie Zarządu;
- w imieniu firmy Systra: Philippe Citroën, dyrektor zarządzający.

Uzyskanie dokumentacji, na podstawie której zostanie poprowadzona modernizacja linii z docelowym efektami w postaci:
- zwiększenia prędkości do 160km/h dla pociągów pasażerskich i 120km/h dla pociągów towarowych
- skrócenia czasu przejazdu na tym odcinku o 9,5 min
- wzrostem bezpieczeństwa ruchu
- poprawą komfortu jazdy
- zmniejszeniem zagrożeń środowiskowych
- zmniejszeniem kosztów utrzymania Linia kolejowa nr 271 Wrocław – Poznań położona jest na ciągu komunikacyjnym E 59 objętym umową AGC. Odgrywa ona istotną rolę w przewozach pasażerskich i towarowych (kierunek północ – południe). Jej modernizacja jest jednym z elementów realizacji programu dostosowania głównych ciągów komunikacyjnych do wymagań określonych w umowach międzynarodowych AGC i AGTC. Projekt realizowany będzie w trzech etapach. Poszczególne etapy obejmują:
- etap I – opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Wrocław – Poznań (161,700 km linii); finansowanie zgodne z decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2004/PL/16/C/PT/005
- etap II – wykonanie robót budowlanych na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego ( 58 km linii); od km 1,700 do km 59,693.
- etap III – wykonanie robót budowlanych na odcinku granica województwa wielkopolskiego – Poznań ( 103,700 km linii).