Powrót

I Konferencja Graniczna Zarządców Infrastruktury Kolejowej PKP PLK S.A. i Kolei Białoruskiej z Przewoźnikami

W dniach 18 – 19 października br. w Lublinie odbyła się zorganizowana przez PKP PLK S..A. we współpracy z Koleją Białoruską I Konferencja Zarządców Infrastruktury Kolejowej z przewoźnikami zainteresowanymi przewozami osób i rzeczy przez granicę polsko-białoruską.
Była to konferencja współorganizowana z pierwszym po wschodniej stronie granicy partnerem PKP PLK S.A.
Wspólne spotkanie obu zarządców infrastruktury i wszystkich przewoźników zainteresowanych przewozami przez granicę między RP a RB było forum, na którym poruszono problemy istotne w codziennej pracy w strefie transgranicznej.

Organizatorzy przedstawili informacje nt.:
- strategii rozwoju Kolei Białoruskiej
- roli polsko-białoruskich przejść granicznych w działalności PKP PLK S.A.
- warunków funkcjonowania przejść granicznych między Polska i Republiką Białorusi
- założeń i stanu wdrażania w Polsce korytarza towarowego nr 8
- stanu i perspektyw przewozów towarowych przez granicę między RP i RB
- roli jakości infrastruktury w przewozach Europa – Azja
- obecnego wykorzystania istniejących przejść i ewentualnego otworzenia nowego przejścia granicznego we Włodawie.

Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na wymianę poglądów i dyskusję na nurtujące uczestników tematy.
Opinia przewoźników była zgodna, że organizowanie takich spotkań jest celowe i bardzo korzystne dla obu stron.
Informacje i wnioski zgłoszone podczas forum ułatwią zarówno organizatorom jak i uczestnikom lepsze poznanie partnerów i pozwolą rozwiązywać bieżące problemy i trudności w duchu partnerstwa i zrozumienia. Konferencje są też doskonałą platformą do stałych kontaktów między poszczególnymi graczami w ruchu kolejowym między Polską i Białorusią.  
Konferencje takie będą organizowane cyklicznie na przemian - w Polsce i w Republice Białorusi.