Powrót

Forum Inwestycyjne: Dialog w drodze do kompromisu

Zbigniew Klepacki podkreślił w swojej wypowiedzi, że kierownictwo resortu Infrastruktury i Rozwoju oczekuje, by „Polska maksymalnie wykorzystała środki unijne, byśmy jako kraj wykorzystali w pełni tę szansę i by nastąpił skok cywilizacyjny, m.in. na kolei”. - Po to, aby zgrabnie to przeprowadzić, potrzebne są, oprócz pieniędzy, sprawne firmy, a także właściwe instrumentarium, w tym akty prawne, które pozwalają na płynne prowadzenie procesów inwestycyjnych – powiedział podsekretarz stanu. PLK sprząta u siebie i wymaga od wykonawców - Nie jest łatwo w Polsce coś wybudować, nie tylko na kolei. Mamy więc ambicje dokonywać pewnych zmian ustawodawczych, część z nich już się dzieje, część jest cały czas konsultowana z branżą, i krok po kroku mamy nadzieję doprowadzić do sytuacji, w której proces inwestycyjny nie będzie aż tak uciążliwy i będzie jeszcze łatwiej absorbować środki unijne – stwierdził Klepacki. Oprócz dobrego prawodawstwa niezbędny jest również dialog pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami, tym bardziej, że w pierwszym naborze projektów CEF, jesienią 2014 r., Polska zamierza zgłosić 5 projektów, na które w latach 2014–2020 wydać trzeba ogółem 8 mld zł. Dlatego też Wojciech Folejewski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. stwierdził: - Nie jesteśmy mistrzami świata. Znamy swoje grzechy i słabości i staramy się je eliminować. Usprawniliśmy wiele procesów, przeprowadziliśmy szereg działań, które zmierzają do usprawnienia współpracy z wykonawcami. Podnosimy poprzeczkę dla siebie. Eliminujemy słabe ogniwa – w myśl zasady – posprzątaj na swoim podwórku, a potem wymagaj od innych. Michał Olszewski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadeklarował, że PLK zależy na zacieśnianiu współpracy z wykonawcami na poziomach zarządczych. - Chcemy, by wykonawcy przyszli do PLK, byśmy cyklicznie się spotykali i rozmawiali o wyzwaniach, ryzykach, rozwiązaniach. Zapewnimy dostęp do zarządu, do osób decyzyjnych, do szefów projektów. Wtedy to będą efektywne spotkania. To będzie fajne zarządzanie projektowe na poziomie portfelowym – powiedział. Michał Federowski, Dyrektor Biura Monitoringu i Wsparcia Eksperckiego mówił również o zmianach w monitoringu i organizacji wsparcia prawnego zadań inwestycyjnych w PLK. W 2012 r. odbyły się 23 wizyty „sprawdzające” w ramach 12 projektów. W planach na 2014 r. jest 170 wizyt na 53 projektach w tym 33 kluczowych oraz wizyty ad-hoc. Ponad połowa postulatów z grup roboczych wdrożona Podczas III Forum Inwestycyjnego, które odbyło się 16 kwietnia, Aleksander Wołowiec, Członek Zarządu Dyrektor ds. przygotowania realizacji nowej perspektywy finansowej PKP PLK S.A. podsumował dotychczasowe prace FI. W 2013 r. odbyły się dwa plenarne fora inwestycyjne i 40 spotkań Grup Roboczych, których efektem prac było 65 postulatów. Poza Grupą Instytucjonalną działają m.in. grupy zajmujące się projektami, kryteriami wyboru, zapisami umów, działalnością inżyniera projektu. Jak poinformował Wołowiec, ogólny obraz daje 52,7 % wdrożonych postulatów po wprowadzeniu dokumentów bazowych przy założeniu, że nie uwzględniamy postulatów wymagających zmian legislacyjnych. W trakcie Forum poruszono temat dokumentów bazowych, do których odniosła się w imieniu wykonawców Agnieszka Suchecka. Z kolei podczas debaty zorganizowanej w ramach III FI, dyskutowano m.in. o tym, czy Forum Inwestycyjne stało się odpowiednim sposobem do wypracowania dobrych praktyk przez zainteresowane strony. W ramach sesji plenarnej forum poświęcono również uwagę m.in. planom inwestycyjnym PLK, planowanym przetargom i dialogowi technicznemu, a także rozwojowi nowoczesnych technologii w PLK. PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi są wykonawcy kontraktów inwestycyjnych. Wzajemne kontakty miały przez długi czas charakter oficjalny i formalny, głównie na etapie postępowania przetargowego lub roboczy na poziomie dyrektorów projektów i kierowników kontraktów. Brakowało natomiast platformy komunikacji na poziomie strategicznym. W celu budowy takiej platformy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały Forum Inwestycyjne. Inauguracyjne spotkanie Forum Inwestycyjnego, odbyło się 12 grudnia 2012 r. i zostało optymistycznie przyjęte przez uczestników. Jest to krok do wypracowania dobrych praktyk na kolejną perspektywę na lata 2014-2020.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239