Powrót

Dwa miliardy złotych na modernizację linii kolejowej w okolicach Iławy i Malborka

Kontrakt LCS Iława dotyczy modernizacji linii kolejowej o długości 52,1 km na odcinku między Zającz-kowem Lubawskim i Suszem. Zakres prac obejmuje wymianę ponad 104 km torów, ponad 120 km sieci trakcyjnej, budowę 18 wiaduktów oraz unowocześnienia istniejących siedmiu wiaduktów i czterech mostów. Ponadto powstanie 6 nowych przejść dla pieszych pod torami, a dwa istniejące będą zmo-dernizowane. Nowe perony będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szeroki jest również zakres prac służących ochronie środowiska, do którego należy: montaż ponad 180 urządzeń do odpłaszania zwierząt, budowa 11 przejść dla zwierząt oraz prawie 5 km ekranów dźwiękochłonnych. Kontrakt o wartości 758 264 998,15 PLN netto zrealizuje w okresie 30 miesięcy konsorcjum firm w składzie: Budimex S.A. Warszawa, Tchas Polska Sp. z o.o., Eiffage Budownictwo Mitex S.A. War-szawa.   Kontrakt LCS Malbork obejmuje prawie 51 km linii kolejowej między Prabutami i Szymankowem. Przewidziany zakres prac przewiduje wymianę ponad 110 km torów i ponad 120 km sieci trakcyjnej, budowę 2 mostów, 11 wiaduktów i dwóch przejść pod torami dla pieszych. Na modernizowanym od-cinku będzie zamontowanych prawie 7 km ekranów dźwiękochłonnych, 34 urządzenia do odpłaszania zwierząt oraz wybudowanych 10 przejść umożliwiających zwierzętom przejście pod torami. Umowę o wartości 868 894 251,27 PLN netto zrealizuje konsorcjum w składzie: Trakcja Polska S.A. Warszawa, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., PKP Energetyka S.A., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., Pomorskie Przedsię-biorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2013 roku   Projekty inwestycyjne umożliwią podróżowanie z Warszawy do Gdyni z prędkością 160 km/h, w przy-padku klasycznego pociągu osobowego oraz w wariancie składu z tzw. wychylnym pudłem z prędko-ścią 200 km/h. Dzięki realizacji programu modernizacyjnego parametry techniczne infrastruktury kole-jowej obszaru LCS Iława oraz LCS Malbork dostosowane zostaną do najwyższych standardów Unii Europejskiej. Ważnym efektem prowadzonych działań będzie zwiększenie komfortu podróżowania oraz podniesienie standardu bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań dróg z koleją.   Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 321 47, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

   

Projekt POIiŚ 7.1 – 1.3 „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork”, znajduje się na Liście Indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

 

www.pois.gov.pl

 

 

Prezentacja ",,Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Warszawa-Gdynia –obszar LCS Iława i LCS Malbork’’.Projekt POIiŚ 7.1-1.3