Powrót

Bezpieczeństwo priorytetem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jest bezpieczniej 

Liczba wydarzeń na narodowej sieci kolejowej w 2013 r. spadła o niemal 8 proc. (o 73 zdarzenia) w porównaniu z rokiem 2012, a liczba osób poszkodowanych w tych zdarzeniach zmniejszyła się o 29 proc. Łącznie na sieci kolejowej ucierpiało 331 osób. Warto zaznaczyć, w 2013 r. wszystkie ofiary śmiertelne zginęły podczas niezgodnego z przepisami wjeżdżania na przejazdy kolejowe lub podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. 

Program Poprawy Bezpieczeństwa Kolejowego

Jest to efekt konsekwentnej realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, który został opracowany przez Biuro Bezpieczeństwa PLK. Jego wdrażanie rozpoczęło się w czerwcu 2012 r. Początkowo zawierał on 103 konkretnych działań. W roku 2013 r. został on zaktualizowany i rozszerzony do 198 zadań. Dotyczą one kilku obszarów, w tym m.in.: modernizacji infrastruktury, doskonalenia zawodowego pracowników, ulepszania procedur związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz monitorowania bieżącego stanu bezpieczeństwa. Do końca 2013 r. spośród 198 inicjatyw: 139 zostało zrealizowanych (70% planu), 34 znajduje się w trakcie realizacji (21%), zaś 18 to działania o charakterze ciągłym (9%).

Bezpieczniejsza infrastruktura

Zadania dotyczące modernizacji infrastruktury są elementem szerszego programu o łącznej wartości 25 mld zł w latach 2012-2015, którego efektem będzie przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. W ubiegłym roku udało się zmodernizować prawie 1300 km torów, w roku 2014 planowany jest remont niemal 1500 kilometrów torów. Realizowane są również dwa programy, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa kolejowego. Pierwszy z nich zakłada modernizację ponad 1000 przejazdów kolejowo-drogowych w latach 2012-2014 r. Do tej pory wykonano już 50 proc. tego planu. Drugi dotyczy wymiany w tym samym okresie niemal 3000 rozjazdów kolejowych, w tym ok. 700 o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym. W latach 2012-2013 zmodernizowano już prawie 1300 rozjazdów.

Dobrze przeszkoleni pracownicy

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego duży nacisk kładzie również na odpowiednie wyszkolenie pracowników oraz bezpieczniejsze procedury prowadzenia ruchu pociągów. W ubiegłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe podwoiły liczbę godzin szkoleń okresowych dyżurnych ruchu. W tym roku dodatkowo zwiększono częstotliwości tych szkoleń. Oprócz tego prawie 10 tys. pracowników PLK odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu pociągów przeszło szkolenia z efektywnej komunikacji oraz z zachowania w sytuacjach stresowych. Ponadto, do końca 2015 r. PLK planuje wprowadzenie szkoleń dyżurnych ruchu na symulatorach. Aktualnie trwają prace nad specyfikacją dotyczącą cyklicznych szkoleń dyżurnych ruchu na symulatorach, obejmujących m.in. szkolenia z obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym w sytuacjach nietypowych (m.in. w przypadku usterki urządzeń).

Lepsze procedury

W ramach eliminacji ryzyka i doskonalenia procedur PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły działania ograniczające liczbę posterunków, na których ruch pociągów prowadzony jest w oparciu o sygnał zastępczy. W efekcie liczba takich lokalizacji od marca 2012 r. zmniejszyła się o połowę, ze 157 do 75, co stanowi mniej niż 2,5 proc. wszystkich posterunków ruchu. Celem jest dalsze ograniczanie liczby takich posterunków. Natomiast na wszystkich nowych inwestycjach tymczasowa organizacja ruchu będzie się odbywać bez stosowania jazd na sygnał zastępczy. Wprowadzono także  obowiązek informowania maszynisty przez dyżurnego ruchu o przyczynie jazdy na sygnał zastępczy i numerze toru, którym powinien jechać. 

Skuteczny nadzór

Program Poprawy Bezpieczeństwa Kolejowego obejmuje również zadania dotyczące usprawnienia i intensyfikacji nadzoru bieżącego stanu bezpieczeństwa na sieci kolejowej PLK. W ramach tych działań w ubiegłym roku zarządca infrastruktury zwiększył liczbę kontroli i wprowadził audyty sytemu zarządzania bezpieczeństwem. W  2013 r. pracownicy Biura Bezpieczeństwa wykonali ponad 130 wewnętrznych audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) we wszystkich Zakładach Linii Kolejowych oraz w Centrali Spółki. Wyniki tych kontroli są jedną z podstaw do opracowania programu poprawy bezpieczeństwa na rok 2014 oraz bieżących działań korygujących i zapobiegawczych. 

Bezpieczeństwo pod kontrolą

W ramach nadzoru nad bieżącym stanem bezpieczeństwa kontrolerzy zatrudnieni w Biurze Bezpieczeństwa w 2013 r. przeprowadzili łącznie 510 kontroli jednostek odpowiedzialnych za stan techniczny infrastruktury, wydając 699 zaleceń pokontrolnych. W porównaniu z 360 kontrolami przeprowadzonymi w roku 2012 daje wzrost o ponad 41%. Ponadto, w 23 Zakładach Linii Kolejowych przeprowadzono od dnia ogółem 1095 kontroli na przejazdach wszystkich kategorii, w tym 148 kontroli na przejazdach, na których w ciągu ostatniego roku wystąpiły kolizje pojazdów kolejowych z pojazdami drogowymi. W wyniku tych kontroli nastąpiła poprawa poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Liczba wypadków na przejazdach kolejowych spadła o prawie 10%, a z udziałem pieszych poza przejściami o 11%. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662114900