Powrót

„Analiza uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie roku 2050”

W dniu 16 września 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę z konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o., Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. i DHV Polska Sp. z o.o.
na przeprowadzenie analizy uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce
w perspektywie roku 2050. Wykonawca w sposób obiektywny przedstawi wpływ budowy i eksploatacji sieci linii dużych prędkości na rozwój społeczny kraju, z uwzględnieniem prognoz efektywności ekonomicznej oraz skutków społeczno – gospodarczych, jakie wystąpią do 2050 r. w wyniku powstania sieci kolei dużych prędkości.
Zasadniczymi elementami opracowania będą:
  • prognozy ruchu z wykorzystaniem analiz porównawczych i prognoz rozwoju społecznego i gospodarczego, w szczególności dla regionów objętych bezpośrednim i pośrednim zasięgiem oddziaływania systemu kolei dużych prędkości,
  • analizy ekonomiczne i finansowanie projektu,
  • analizy wrażliwości i ryzyka.
Umowa realizowana będzie w trzech etapach, z którego ostatni zakończy się w lutym przyszłego roku. Wartość umowy wynosi 955 000,00 zł netto, 1 174 650,00 zł  brutto. Rezultaty analizy uwarunkowań społecznych dla rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce
w perspektywie roku 2050 będą stanowiły zbiór bardzo ważnych argumentów niezbędnych
do uzyskania dofinansowania projektu przygotowania budowy linii dużych prędkości ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotowa analiza jest uzupełnieniem realizowanego Studium wykonalności budowy linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław oraz planowanych studiów wykonalności dla przystosowania wrocławskiego węzła kolejowego, poznańskiego węzła kolejowego, łódzkiego węzła kolejowego
do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia ich intermodalności z innymi środkami transportu.  

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

Dyrektor projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. + 48 22 473 24 42

r.kuczynski@plk-sa.pl

 

Projekt 7.1-26 „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości" ubiega się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.