Nabór zgłoszeń projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku

Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Co muszę zrobić żeby zgłosić miejscowość do udziału w Programie?


1. Nabór zgłoszeń będzie się składać z dwóch etapów

2. W I etapie – przez okres 3 miesięcy przyjmowane będą zgłoszenia od jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych/związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego w imieniu których działa lider w formie formularza projektu do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – termin na złożenie zgłoszenia upłynął z dniem 26 sierpnia 2020 r.


3. Po I etapie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do II etapu

4. W II etapie wnioskodawcy będą mieli 12 miesięcy (od otrzymania informacji o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu się projektu do etapu II) na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego


5. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu


6. Wnioskodawcy będą mieli możliwość jednorazowego uzupełnienia braków na każdym etapie naboru


7. Wszelkie zapytania dotyczące Programu należy kierować na adres e-mail: kolejplus@plk-sa.pl 


8. Wytyczne naboru projektów do Programu wraz z załącznikami dostępne są poniżej 

K+ OPZ Liniowy
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 375 KB
K+ OPZ Punktowy
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 306 KB
Instrukcja Id-3
POBIERZ PDFrozmiar pliku: 6 MB

26 sierpnia 2020 r. zakończył się nabór zgłoszeń do I etapu Programu.

24 listopada 2020 r. ogłoszona została lista projektów kwalifikujących się do II etapu Programu, po zakończonej ocenie formalnej złożonych wniosków

Do 24 listopada br. będzie trwało przygotowanie przez JST wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych.