Nabór zgłoszeń projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku

Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Co muszę zrobić żeby zgłosić miejscowość do udziału w Programie?


1. Nabór zgłoszeń będzie się składać z dwóch etapów

2. W I etapie – przez okres 3 miesięcy przyjmowane będą zgłoszenia od jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych/związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego w imieniu których działa lider w formie formularza projektu do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – termin na złożenie zgłoszenia upłynął z dniem 26 sierpnia br.


3. Po I etapie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do II etapu

4. W II etapie wnioskodawcy będą mieli 12 miesięcy (od otrzymania informacji o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu się projektu do etapu II) na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego

5. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu

6. Wnioskodawcy będą mieli możliwość jednorazowego uzupełnienia braków na każdym etapie naboru

7. Wszelkie zapytania dotyczące Programu należy kierować na adres e-mail: kolejplus@plk-sa.pl 

8. Wytyczne naboru projektów do Programu wraz z załącznikami dostępne są poniżej 

26 sierpnia br. zakończył się nabór zgłoszeń do I etapu Programu.

Do 26 listopada br. będzie trwała ocena formalna złożonych wniosków, po czym nastąpi uruchomienie II etapu naboru.