Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

26 sierpnia 2020 r. zakończył się nabór zgłoszeń do I etapu Programu.

24 listopada 2020 r. ogłoszona została lista projektów kwalifikujących się do II etapu Programu, po zakończonej ocenie formalnej złożonych wniosków.

Do 24 listopada 2021 r. JST złożyły wymagane w II etapie naboru dokumenty aplikacyjne, min. wstępne studia planistyczno-prognostyczne.

Przedłożone przez samorządy dokumenty aplikacyjne, w tym deklaracje przewozów, deklaracje współfinansowania inwestycji w wysokości 15% i wstępne studia planistyczno-prognostyczne umożliwiły PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. ocenę i klasyfikację zgłoszonych do Programu projektów, co pozwoliło na utworzenie listy rankingowej, która została zaakceptowana przez Ministra Infrastruktury. Zaakceptowana lista stanowi podstawę zakwalifikowania projektów do realizacji w ramach Programu.

20 kwietnia 2022 r. przedstawiono listę projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu.

Następnym krokiem będzie podpisanie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Wnioskodawcami umów dla projektów zakwalifikowanych do Programu. Będą one potwierdzały formalnie wolę współpracy pomiędzy stronami i umożliwią przystąpienie do realizacji przedsięwzięć.