Podstawowe dane

Nazwa i dane Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Siedziba Spółki: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027

Miejsce rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Kapitał zakładowy:
wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 29 409 453 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów czterysta dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

Elektroniczna skrzynka podawcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
/PLK/SkrytkaESP

Formularze kontaktowe


Dane upublicznione zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1540)