Nazwa i dane spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Siedziba Spółki: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027

Miejsce rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Kapitał zakładowy:
wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 16 696 577 000,00 zł 
(słownie: szesnaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Formularze kontaktowe
Dostęp do informacji publicznej - procedura dla wnioskodawców

Dane upublicznione zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1540)