Podstawowe dane

Nazwa i dane Spółki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Siedziba Spółki: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027

Miejsce rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568

Kapitał zakładowy:
wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33 335 532 000,00 zł
(słownie: trzydzieści trzy miliardy trzysta trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych)

Elektroniczna skrzynka podawcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:
/PLK/SkrytkaESP