Dołącz do nas

Jeżeli obecnie nie poszukujemy osoby na stanowiska w interesującym Cię obszarze, zapraszamy do wypełnienia formularza, który zostanie użyty do powiadomienia Cię o przyszłych rekrutacjach.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wypełnij formularze rekrutacyjne do jednostek organizacyjnych, w których chcesz pracować. Do formularza dołącz aktualne CV i List motywacyjny.

Centrala Spółki

Składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. Tu tworzą się wszystkie plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.

Skupia menedżerów, ekspertów i specjalistów z wielu branż biznesowych: kolejowych, analitycznych, finansowych, HR-owych, zakupowych, PR-owych, inżynierskich, telekomunikacyjnych, administracyjnych, kontrolingowych, audytorskich i wielu innych.

Centrum Realizacji Inwestycji

Zadaniem Centrum Realizacji Inwestycji jest zarządzanie realizacją przedzielonych przez Zarząd Spółki przedsięwzięć inwestycyjnych, sprawowanie funkcji inwestora oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Ponadto jednostka opracowuje plany rzeczowo – finansowe i harmonogramy projektów, prowadzi procedury przetargowe oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska. Komórki Centrum zlokalizowane są w wielu miastach na obszarze całej Polski.

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym

Zadaniem Centrum jest konstruowanie rozkładów jazdy, nadzorowanie ruchu pociągów oraz kierowanie nimi, dokumentowanie pracy eksploatacyjnej realizowanej na liniach kolejowych, a także organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych, w tym pełnienie funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Komórki Centrum zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie.

Centrum Diagnostyki

Centrum Diagnostyki czuwa nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Prowadzi badania diagnostyczne, gromadzi i przetwarza wyniki diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej oraz nadzoruje procesy spawalnictwa nawierzchni kolejowej i dokonuje odbiorów technicznych materiałów nawierzchniowych. Działania diagnostyczne obejmują całą sieć linii kolejowych.

Komórki Centrum zlokalizowane są w wielu miastach na obszarze całej Polski.

Zakład Maszyn Torowych

Realizuje zadania związane z produkcją, naprawą oraz obsługą techniczną maszyn i urządzeń przeznaczonych do robót torowych, ponadto zajmuje się ich administracją i eksploatacją.

Komórki organizacyjne Zakładu zlokalizowane są w różnych miastach na terenie całej Polski.

Straż Ochrony Kolei

Zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania przepisów porządkowych związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.
Komórki organizacyjne Straży są zlokalizowane w różnych miastach na obszarze całej Polski.

Zakłady Linii Kolejowych (IZ)

Zadaniem zakładów jest zapewnienie utrzymania i obsługi infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym jej sprawność techniczno – eksploatacyjną oraz oczekiwaną niezawodność, a także prowadzenie ruchu pociągów, zapewniając regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego; usuwanie skutków wypadków i wydarzeń na liniach kolejowych; administrowanie oraz eksploatacja infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym.

W strukturze PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. funkcjonują 23 Zakłady, odpowiadające za realizację ww. zadań na przydzielonym obszarze geograficznym.

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Zadaniem Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury jest działalność w zakresie remontów i kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej wraz z obiektami towarzyszącymi oraz bieżącego utrzymania infrastruktury. Ponadto Przedsiębiorstwo świadczy usługi wynajmu maszyn torowych i budowlanych oraz pojazdów szynowych. Komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury zlokalizowane są w różnych miastach na terenie całej Polski.