Zasady, którymi się kierujemy

Zasady rekrutacji:

Decydują kwalifikacje

O wyborze kandydatów decydują ich kwalifikacje i kompetencje; a przy wyborze nie są brane pod uwagę płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie lub bezwyznaniowość, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny, stan rodzinny, orientacja seksualna, poglądy i aktywność polityczna, przynależność do organizacji oraz aktywność w Internecie, w tym na portalach społecznościowych innych niż przeznaczone dla potencjalnych pracodawców. 

Decyduje przełożony

Za wybór kandydatów odpowiadają ich przyszli przełożeni, natomiast Biuro Spraw Pracowniczych zapewnia obsługę rekrutacji, narzędzia oceny i selekcji oraz doradza w wyborze.

Przejrzysty, rzetelny i obiektywny proces

Proces rekrutacji jest prosty, zrozumiały i przejrzysty oraz prowadzony z poszanowaniem wszystkich praw kandydatów, a na etapie selekcji kandydatów stosowane są jedynie te metody, które w sposób rzetelny i jak najbardziej obiektywny pozwalają ocenić kwalifikacje kandydatów, są zgodne z prawem oraz nie naruszają norm obyczajowych i etycznych. 

Równe szanse

Równość traktowania kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych, bez uprzywilejowania któregokolwiek z kandydatów.

Rozwój pracowników

Zachęcanie pracowników Spółki do ubiegania się o dowolne stanowisko pracy, a także zobowiązanie przełożonych do wspierania ambicji zawodowych i rozwojowych pracowników.