Centrum Diagnostyki

Centrum Diagnostyki czuwa nad bezpieczeństwem transportu kolejowego. Prowadzi badania diagnostyczne, gromadzi i przetwarza wyniki diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej oraz nadzoruje procesy spawalnictwa nawierzchni kolejowej i dokonuje odbiorów technicznych materiałów nawierzchniowych. Działania diagnostyczne obejmują całą sieć linii kolejowych. 
Komórki Centrum zlokalizowane są w wielu miastach na obszarze całej Polski.