Planowane inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – konsultacje społeczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokument ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w perspektywie do 2040 roku poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Celem prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Konsultacje społeczne stanowią jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przewidzianej przepisami prawa. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 16 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania uwag i wniosków do dokumentu i prognozy (na oddzielnych formularzach).

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG – DOKUMENT

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku"

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG – PROGNOZA

Stanowiska innych organów