Formularz zgłaszania uwag i wniosków w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku”

(maks. 60 znaków)

Nie oczekujemy podawania danych osobowych

(maks. 5 znaków)
(maks. 1000 znaków)
(maks. 1000 znaków)

Konsultacje społeczne prowadzone są zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) i nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych osób biorących w nich udział.