Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej

Udostępnianie infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbywa się na podstawie:

  • Regulaminu sieci,
  • Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • Umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, zawieranej z aplikantem,
  • Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, zawieranej z przewoźnikiem.

Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego [art. 4 pkt 9b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym].

Warunkiem składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej przez aplikanta jest zawarcie z zarządcą umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

W celu zawarcia umowy, aplikant składa w formie pisemnej wniosek o zawarcie umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, według wzoru stanowiącego załącznik 6.1. do Regulaminu sieci, na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedaży
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: aplikant(at)plk-sa.pl

We wniosku aplikant określa w szczególności:
- nazwę, siedzibę i adres;
- dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, m.in. NIP, Regon, KRS;
- charakter aplikanta: aplikant będący przewoźnikiem / aplikant niebędący przewoźnikiem / aplikant będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego;
- rodzaj przewozu, dla którego aplikant będzie składał wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej: przewóz osób / przewóz rzeczy / przewóz osób i rzeczy;
- w ramach jakiego rozkładu jazdy pociągów aplikant będzie składał wnioski o przydzielenie zdolności przepustowej: rocznego lub indywidualnego.


Przewoźnikiem kolejowym jest przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi trakcyjnej lub podmiot wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej [art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym].

Przewoźnik kolejowy nabywa prawo do wykorzystania przydzielonej aplikantowi zdolności przepustowej po zawarciu z zarządcą umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Przed zawarciem umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, przewoźnik zobowiązany jest do przedłożenia:
- poświadczonej kopii ważnej licencji, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
- poświadczonej kopii ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
- oświadczenia, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych;
- oświadczenia, że będzie informował o zmianach, zawieszeniu lub cofnięciu licencji lub certyfikatu bezpieczeństwa.

Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim lub w uwierzytelnionym tłumaczeniu oryginałów na język polski, na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedaży
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
e-mail: ius(at)plk-sa.pl