Rada Przewoźników

Rada Przewoźników jest zespołem doradczym, wspomagającym działania Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku transportu kolejowego. Celem działania Rady jest poprawa warunków współpracy przewoźników kolejowych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie transportu kolejowego w Polsce oraz wypracowywanie propozycji rozwiązań zaistniałych problemów w tym zakresie.

Do zadań Rady w szczególności należy:

1) konsultowanie projektów regulaminów przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach kolejnych rozkładów jazdy pociągów;
2) konsultowanie oraz inicjowanie zmian przepisów, w tym głównie aktów prawnych i regulacji wewnętrznych dotyczących relacji przewoźnik – zarządca infrastruktury;
3) rozwiązywanie problemów związanych z obsługą przewozu osób i rzeczy poprzez wypracowanie odpowiednich regulacji w tym zakresie;
4) konsultowanie, w zakresie ustalonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., planowanych inwestycji kolejowych określonych w Programie Wieloletnim Inwestycji (PWI) oraz priorytetów prac naprawczych i utrzymaniowych pod względem zgodności z oczekiwaniami i planami przewoźników kolejowych;
5) wypracowywanie stanowisk w sprawach dotyczących innych zagadnień, określonych przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub proponowanych przez Członków Rady.

Prace Rady odbywają się w formie posiedzeń raz w miesiącu, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Rozstrzygnięcia Rady zapadają w formie rekomendacji. Rekomendacje wypracowane przez Radę mają charakter wspomagający oraz opiniodawczy i są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Każde posiedzenie Rady jest protokołowane.

Protokoły z posiedzeń Rady Przewoźników dostępne są w Internetowym Systemie Zamawiania Tras Pociągów w zakładce DOKUMENTY → Rada Przewoźników.