Spotkanie Prezydium Forum i Liderów Grup Roboczych

Dnia 03.09 2018 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa, Zarządu Spółki oraz Przewodniczący Grup Roboczych. Spotkanie miało na celu: omówienie trudności i problemów realizacyjnych w trakcie trwania inwestycji.

Przedstawiciele Zamawiającego omówili najważniejsze wprowadzone w dokumentach bazowych zmiany, wśród których wymieniono: obniżone kary umowne, przyspieszone płatności, płatności za materiały na poziomie 90%, wprowadzone wcześniejsze zakupy materiałów, które pozwoliły na zabezpieczenie kontraktów od strony materiałowej. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wymóg ten, dotychczas sankcjonowany karą umowną został usunięty i nie ma obowiązku wcześniejszych zakupów, pozostaje on w gestii Wykonawcy. 

Przedstawiciele Wykonawców wskazali, że głównymi problemami z jakimi się borykają to wzrost cen materiałów, robocizny, transportu oraz wysokość gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający podkreślił, że jest otwarty na dalszą dyskusję na temat ewentualnej redukcji gwarancji, wcześniej jednak konieczne jest wystąpienie o interpretację do Prezesa UZP.   


Spotkanie Grupy Roboczej Zapisy umów

Dnia 18 lipca 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów. Spotkanie miało na celu: omówienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz omówienie uwag i propozycji nadesłanych przez uczestników do umowy bazowej.
 


Spotkanie Grup Roboczych Inżynier i Projektant

Dnia 6 czerwca 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grup Roboczych Inżynier i Projektant.
Spotkanie miało na celu omówienie:

  • kwestii spornych pomiędzy stronami procesu realizacji inwestycji, warunki współpracy oraz praca Inżyniera na budowie,
  • matrycy ryzyk – ustalenie rozbieżności.

Zamawiający sprawdza potencjał wykonawczy

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Wykonawca, Producent, Dostawca.
Celem posiedzenia grupy było podjęcie dyskusji, prowadzącej do wypracowania standardów w zakresie zamknięć torowych a tym samym zaniechanie praktyki, polegającej na rozpoczęciu mobilizacji wykonawcy dopiero podczas przydzielonych zamknięć torowych.


Spotkanie Grupy Roboczej Kryteria Wyboru

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Kryteria Wyboru.
Celem posiedzenia grupy było omówienie art. 30 a Pzp – oznakowanie (etykietowanie) oraz modyfikacja zapisów IDW w kryterium doświadczenie – temat został wskazany do omówienia przez GR Zapisy Umów.


Spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów

Dnia 11 kwietnia 2018 r. w ramach Forum Inwestycyjnego odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Zapisy Umów.
Spotkanie miało na celu omówienie:
- zmian wprowadzonych w dokumentach bazowych, 
- waloryzacji,
- polubownych metod rozwiązywania sporów.


Forum Inwestycyjne: dialog zamawiającego z branżą kolejową ułatwia inwestycje

Na V Plenarnym Forum Inwestycyjnym, 11 stycznia w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały branżę o planach na 2018 r. Przestawione były uzyskane efekty i postulaty, wypracowane podczas spotkań grup roboczych Forum Inwestycyjnego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiły uczestnikom Forum Inwestycyjnego dane o realizacji inwestycji w 2017 roku i planach na 2018 r. Zarządca infrastruktury zamierza zrealizować prace o wartości ponad 10 mld zł, wykorzystując środki z programów UE i budżetu państwa. To rekordowe zadanie w historii PLK i ogromne wyzwanie dla Spółki, która odpowiada za sprawny i bezpieczny ruch pociągów pasażerskich i towarowych. 

W 2018 roku PLK planują ogłosić ponad 200 postępowań na ponad 11 mld zł. Będą przetargi, m.in. prace na kolejnym odcinku Rail Baltica Czyżew – Białystok, modernizacja linii Poznań – Szczecin, przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, poprawa dostępu w portach w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. PLK planują podpisać umowy m.in. na wdrożenie systemu GSM-R, modernizację Węglówki, linii Chabówka – Zakopane. 

Na spotkaniu dyskutowano m.in. o efektach wprowadzonych zmian w dokumentach bazowych na poziomie kontraktów oraz o wpływie warunków umów PLK na umowy wykonawców z podwykonawcami, a także o potencjale wykonawców. Liderzy grup roboczych Forum Inwestycyjnego omówili efekty spotkań, wyzwania oraz problemy i postulaty stojące przed branżą i zamawiającym. 

Forum Inwestycje działa od 12 grudnia 2012 r. Ma na celu wypracowywanie dobrej i efektywnej współpracy wszystkich podmiotów kolejowej branży budowlanej, zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dialog i wypracowanie wspólnego stanowiska pozwala na usprawnianie procesu inwestycyjnego od planowania po realizacje i zakończenie prac. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239