Korporacyjna Polityka Zakupów

UWAGA! Poniższe zasady dotyczą tylko tych produktów, które nie zostały zakwalifikowane jako podlegające pod procedurę SMS-PW-17.

W związku z wprowadzeniem z dniem 01.01.2013 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Korporacyjnej Polityki Zakupów, zostały określone nowe zasady wydawania dopuszczenia dla materiałów, urządzeń rozwiązań konstrukcyjnych oraz oceny ich producentów/dostawców. Zasady określające przebieg procesu postępowania w celu uzyskania dopuszczenia na nowe materiały zawarte zostały w „Instrukcji oceny, kwalifikacji wykonawców oraz dopuszczenia materiałów w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.

Dopuszczeniom podlegają nowe materiały.

Przebieg procedury

Proces wydawania dopuszczeń w ramach Korporacyjnej Polityki Zakupów ma następujący przebieg:

1. Wnioskodawca składa wniosek o wydanie dopuszczenia na materiał do biura Centrali właściwego ds. bezpieczeństwa. Wniosek przygotowywany jest zgodnie z formularzem zgodnym z Załącznikiem nr 5.

2. Biuro Centrali właściwe ds. bezpieczeństwa w przypadku zakwalifikowania materiału do procesu dopuszczeń przekazuje wniosek do zespołu ds. dopuszczeń materiałów. 

3. Zespół ds. dopuszczeń materiałów analizuje przedmiot dopuszczenia i określa wymogi niezbędne do uzyskania dopuszczenia oraz ewentualną listę uznanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednostek badawczych.

4. W przypadku braku możliwości określenia wymogów lub jednostek badawczych, Zespół ds. dopuszczeń materiałów zwraca się do odpowiedniego Biura merytorycznego z prośbą o ich wyznaczenie.

5. Zespół ds. dopuszczeń materiałów informuje wnioskodawcę o konieczności potwierdzenia określonych wymogów technicznych do uzyskania dopuszczenia oraz listę uznanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednostek badawczych. 

6. Jeżeli badania  materiału nie zostały przeprowadzone, lub zostały przeprowadzone w innej niż uznane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  jednostce badawczej, wnioskodawca winien zlecić przeprowadzenie badania pod kątem spełnienia wymogów technicznych jednostce badawczej uznanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7. Badania materiału mogą być przeprowadzane jedynie przez uznane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednostki badawcze. Przed rozpoczęciem badań materiału jednostka badawcza określa przy współpracy z zespołem ds. dopuszczeń materiałów oraz biurem merytorycznym przebieg, warunki oraz miejsce badania. Badanie może wymagać współpracy jednostki badawczej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakres współpracy będzie uzgadniany indywidualnie do każdego przypadku.

8. Koszt badań pokrywa wnioskodawca.

9. Zespół ds. dopuszczeń materiałów ocenia wyniki badań. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania dopuszczenia sporządza dokument Potwierdzenia spełnienia wymogów dopuszczenia i przedstawia go do akceptacji Biura merytorycznego a następnie Członkowi Zarządu właściwemu ds. zakupów.

10. Na dokument Potwierdzenia spełnienia wymogów dopuszczenia składa się:

  • opinia jednostki badawczej/komórki organizacyjnej spełnienia wymogów w zakresie asortymentu,
  • opis przebiegu wydawania dopuszczenia i badania,
  • potwierdzenie spełnienia wymogów dopuszczenia.

Załącznikami do Potwierdzenia są wyniki badań przedmiotu dopuszczenia.

11. Formularz Potwierdzenia spełnienia wymogów stanowi Załącznik nr 6.

12. Członek Zarządu właściwy ds. zakupów na podstawie przedstawionego przez zespół ds. dopuszczeń materiałów Potwierdzenia spełnienia wymogów dopuszczenia podejmuje decyzję o przyznaniu dopuszczenia.

13. Na podstawie podpisanego Potwierdzenia spełnienia wymogów dopuszczenia Zespół ds. dopuszczeń materiałów aktualizuje listę dopuszczonych materiałów oraz zleca publikacje zaktualizowanej listy na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przejdź do platformy zakupowej