Informacja na temat projektu cennika obowiązującego od 9 grudnia 2018 r.

W dniu 26 lutego 2018 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął Uchwałę Nr 168/2018 w sprawie opublikowania projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm obowiązującego od 9 grudnia 2018 r. i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

W dniu 8 marca 2018 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedłożył do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego część projektu cennika dotyczącą sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedłożył Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego modyfikacje do projektu cennika z dnia 8 marca 2018 r., przyjęte Uchwałą Nr 391/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Projekt cennika został przygotowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 755).


Ujednolicony projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. uwzględniający modyfikacje wprowadzone Uchwałą Nr 391/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2018 r. stanowi załącznik 15 Regulaminu sieci 2018/2019.

Załącznik do Uchwały Nr 391/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2018 r.

Zasady ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. uwzględniające modyfikacje wprowadzone Uchwałą Nr 391/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2018 r. stanowią załącznik 11 Regulaminu sieci 2018/2019.

Wykaz linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii obowiązujących od 9 grudnia 2018 r. stanowi załącznik 16 Regulaminu sieci 2018/2019.
 


Wyżej wymienione załączniki do Regulaminu sieci dostępne są w zakładce: Dla klientów i kontrahentów -> Warunki udostępniania infrastruktury i regulaminy -> Regulamin sieci -> Regulamin 2018/2019


 


Cennik obowiązujący w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją Nr DRRK-WKL.730.3.2017.RK z dnia 6 lipca 2017 r. odmówił zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rjp 2017/2018.

Na podstawie art. 33 ust. 18 Ustawy o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął Uchwałę Nr 795/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującego od 10 grudnia 2017 r. oraz poinformowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o podjęciu decyzji o stosowaniu od 10 grudnia 2017 r. stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017.

W skład cennika wchodzą:

1. Opłata za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej

2. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

3. Sposób ustalania opłat rezerwacyjnych

4. Sposób ustalania opłaty za postój pojazdów kolejowych

5. Sposób ustalania opłaty za opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów


Dla umożliwienia korzystania z "Cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązującego od 10 grudnia 2017 r." w zakresie dotyczącym pkt. 2 cennika, przygotowane zostały:


KALKULACJA

Biuro Sprzedaży oferuje oprogramowanie KALKULACJA 2018 umożliwiające obliczanie opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala ono na dokonanie szacunkowej wyceny opłaty za udostępnianie trasy przejazdu dla danej masy brutto pociągu. Charakterystykę oprogramowania zawiera opis obsługi programu KALKULACJA 2018.

Uwaga: 

Oprogramowanie działa poprawnie na wersjach systemu MS Windows: XP, Vista, 7 oraz 8. 


Sprzedaż oprogramowania prowadzi oraz wszelkich informacji udziela:
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
Biuro Sprzedaży
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
miejski nr tel.: (22) 473 27 09; kolejowy nr tel.: (922) 473 27 09
miejski nr faksu: (22) 473 28 04; kolejowy nr faksu: (922) 473 28 04
e-mail:dariusz.zalewski(at)plk-sa.pl