Ogłoszenie w sprawie zawarcia umowy wieloletniej na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

W dniu 21 grudnia 2018 roku została podpisana umowa z PKP PLK S.A. na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych. 

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
 • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
 • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
 • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
 • wymóg konsultowania z przewoźnikami zakresu zamknięć torowych udostępnianych odcinków,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej www.zamowienia.plk-sa.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
 • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez PKP PLK S.A. elementów i prac powtarzalnych,
 • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych,
 • obowiązek koordynacji rozkładów jazdy, w szczególności poprzez: skomunikowania, stabilizację między rozkładami rocznymi i zastępczymi, nadawanie równych odstępów czasu odjazdów pociągów z poszczególnych stacji lub przystanków oraz minimalizację czasu przejazdu.
   

Załączniki: