Deklaracja Dostępności

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy i materiały dźwiękowe opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów oraz innych wymaganych elementów,

 2. mapy zamieszczone na stronie internetowej nie są dostępne z powodu wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności,

 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne lub są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany rastrowe tekstów, schematów, wykresów bez możliwości ich konwersji na pliki widoczne dla czytników dla osób niepełnosprawnych,
 • pozostałe formaty plików (np. prezentacje, arkusze kalkulacyjne, dokumenty tekstowe, materiały multimedialne) z powodów obszernych ich rozmiarów mogą nie być dostosowane do zasad WCAG.

Dokumenty będą sukcesywnie dostosowywane do zasad WCAG.

Nawigacja

Nawigacja w serwisie została oparta na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach tworzenia stron internetowych.

Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury.

Wygląd

Serwis jest w pełni responsywny i wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące. Możliwe jest:

 • powiększenie widoku strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku +
 • pomniejszenie widoku strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku –
 • przywrócenie strony do oryginalnych rozmiarów przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i cyfry 0.
 • zmiana kontrastu strony przy pomocy przycisku w górnej belce serwisu.

Zapewniono odpowiedni kontrast wszystkich elementów serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wcag@plk-sa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 473 35 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Powyższa korespondencja podlega zapisom Informacji dla osób korespondujących poprzez e-mail.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, co w znaczący sposób ogranicza możliwość dokonywania zmian w architekturze budynku zwiększających dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich.

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia - od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów i platform dla wózków inwalidzkich.

 2. W bezpośredniej bliskości budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 3. Recepcje znajdują się po prawej stronie od wejść od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku inwalidzkim.

 4. Na parterze budynku przy recepcjach znajduje się korytarz z dostępem do wind. Z wind osoby na wózkach inwalidzkich mają bezpośredni dostęp do kondygnacji biurowych w segmentach oznaczonych jako A, B (zlokalizowanych od wejścia przy ul. Targowej) oraz D i E (zlokalizowanych od wejścia przy ul. Wileńskiej). W budynku znajduje się segment C, jednak z uwagi na przesunięcie pomiędzy kondygnacjami biurowymi segmentu C, dostęp do tego segmentu bezpośrednio z wind jest utrudniony ze względu na schody.

 5. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 6. Do budynku i wszystkich jego dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie ochrony budynku.

 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 9. W recepcji oraz w innych miejscach budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualnie analizują możliwości poprawy dostępności budynku w obszarach nie podlegających ograniczeniom w związku ze statusem obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków.

Aplikacje Mobilne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniają następujące aplikacje mobilne: