08.08.2013

Spółki Grupy PKP żądają sprostowania od Redakcji Dziennika Gazety Prawnej

W związku z publikacją w dniu 7 sierpnia artykułu autorstwa Konrada Majszyka pod tytułem „Pendolino w Polsce: wygląd kosmiczny, prędkość przyziemna”, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Intercity S.A. wystąpiły o sprostowanie zawartych w nim nieprawdziwych i nieścisłych informacji.

Artykuł, oprócz wielokrotnego stwierdzenia ewidentnej nieprawdy, zawiera szereg stwierdzeń stawiających PKP Intercity i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w niekorzystnym świetle. Szereg niedopowiedzeń np. „Resort transportu i PKP jesz­cze w 2012 r. obiecywały, że pociąg dojedzie ze stolicy nad Bałtyk w 2,5 godz. Ostatnio była mowa o 3 godz.” sugeruje, że zapowiadane czasy przejazdu nie zostaną dotrzymane. Na konferencji prasowej Pan Minister mówił o przybliżonym czasie 2 godz. 45 minut przejazdu z Warszawy do Trójmiasta – poniżej prezentujemy precyzyjne informacje:

 

 

Relacja Warszawa - Gdańsk

relacja

RJ 2014/2015

RJ 2015/2016

W-wa Zachodnia - Gdańsk Główny

3h10

2h50

W-wa Centralna - Gdańsk Główny

3h00

2h40

W-wa Wschodnia- Gdańsk Główny

2h50

2h30

 

 

Ponadto PKP PLK S.A. pracuje nad dalszym skróceniem poszczególnych czasów przejazdu o kolejne 5 minut.  

W związku z powyższym żądamy sprostowania zamieszczonego na stronie tytułowej Dziennika Gazety Prawnej  oraz na stronie tytułowej portalu dziennik.pl, następujących nieprawdziwych stwierdzeń zawartych w artykule:  

 

1.       Cytat „W pracach na północ­nym odcinku między Iławą, a Gdynią opóźnienia sięgają roku.”            

Stanowisko PKP PLK S.A.: „Brak jest podstaw do wyrażania takich stwierdzeń. Zgodnie z harmonogramem prace w części torowej będą zakończone na całym odcinku od Warszawy do Gdyni w sierpniu 2014 r.

 

2.       Cytat :„CMK to ma być jedyny odcinek w Polsce do­stosowany do prędkości eks­ploatacyjnej 200 km/h”.

Stanowisko PKP PLK S.A. „Nieprawda, ponieważ po wdrożeniu systemu ETCS pociągi na 45% długości linii  Warszawa Gdynia pojadą z prędkością 170-200 km/h. Ponadto już teraz trwają przygotowania do wdrożenia na Centralnej Magistrali Kolejowej prędkości 220-230 km/h.”  

 

3.       Cytat: „14 mld euro wartość kredytu zacią­gniętego w EBI na zakup 20 pociągów i ich serwis przez 17 lat.”  Stanowisko PKP Intercity: „Nieprawda. Wartość kredytu w EBI wynosi 342 mln euro, co daje 1 422 379 000 zł. Wartość projektu to: 400 mln euro za pociągi + 235 mln euro za serwisowanie przez 17 lat + 30 mln euro za centrum serwisowe = 665 mln euro.” Skala rozbieżności jest porażająca.     

 

4.       Cytat : „Adrian Furgalski zwraca uwagę na inne zagrożenie: z modernizacją infrastruktu­ry na CMK nie wyrobią się PKP Energetyka, co może wymu­sić ograniczenie częstotliwo­ści uruchamianych połączeń Pendolino”.

Stanowisko PKP PLK S.A. „Nieprawda. Zasilanie energetyczne nie wpłynie negatywnie na częstotliwość jazdy pociągów.”  

 

5.       Cytat: „Najwcze­śniej w 2015. skończą się prace na linii E30, przez co Pendolino nie dojedzie też w obiecywa­nym czasie do Rzeszowa”.

Stanowisko PKP Intercity: „Nieprawda. Uruchomienie Pendolino do Rzeszowa było planowane po zakończeniu prac na odcinku Kraków – Rzeszów w 2015 roku”.  

 

6.       Cytat: „250 km/h maksymalna prędkość eksploatacyjna Pendolino; dla PKP IC pojedzie nie więcej niż 200 km/h”.

Stanowisko PKP PLK S.A. i PKP IC: „Nieprawda. Po wdrożeniu prędkości 200 km/h i zebraniu doświadczeń, planowane jest dalsze podnoszenie prędkości do 220-230 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej”.

 

 

Ponadto zwracamy uwagę na szereg nieścisłości w tekście, stawiających PKP Intercity i PKP Polskie Linie Kolejowe w niekorzystnym świetle: 

 

7.       Cytat: „Jak potwierdziliśmy, w grudniu 2014 r. zabraknie m.in. systemu ERTMS pozio­mu drugiego, który wspo­maga pracę maszynisty, np. zatrzymuje skład w razie przekroczenia parametrów granicznych.”

Stanowisko PKP PLK S.A.: „Uruchomienie sytemu nie było planowane na grudzień 2014, zatem powyższe stwierdzenie sugeruje niewykonanie prac niezbędnych do uruchomienia Pendolino, co jest nieprawdą”.            

 

8.       Cytat: „Robert Wyszyński zauważa jednak, że wciąż nie ma nawet wyko­nawców budowy nowych wia­duktów na trasie Olszamowice - Włoszczowa, przez co pociągi będą musiały zwalniać”.

Stanowisko PKP PLK S.A. „Przetargi będą ogłoszone jeszcze w tym roku, zaś etapy budowy mające wpływ na ruch pociągów zakończy się do grudnia 2014, zatem stwierdzenie o konieczności zwalniania pociągów nie mają uzasadnienia.”        

 

9.       Cytat: „Eksperci (od PLK - pytanie którzy, ponieważ nie są nam znane opinie osób – praktyków i naukowców w tej sprawie?”) stawiają pod znakiem zapytania czas 3,5 godz. do Wrocławia, bo żeby to się udało, musiałyby się skończyć trzy niezależne od siebie inwestycje.                                                   

Stanowisko PKP PLK: „Rewitalizacje na odcinku Włoszczowa Północ – Opole są realizowane zgodnie z harmonogramem. Obecna sytuacja na powyższych inwestycjach nie daje podstaw do wyrażania takich poglądów.”  

 

10.       Cytat „Prawie wszystkie poda­wane czasy jazdy wciąż są przeszacowane. To efekt tego, że PKP Intercity zaczęły od końca, czyli od kupna taboru - mówi Karol Trammer

Stanowisko PKP Intercity „Strategia taborowa PKP Intercity uwzględnia zarówno bieżące, jak i planowane prace prowadzone przez zarządcę infrastruktury. Składy zespołowe to tabor na 30 lat, który będzie rozwijał prędkości powyżej 200 km/h. Będzie się poruszał po liniach kolejowych, których parametry są sukcesywnie podnoszone.  

 

11.       Cytat: „Kiedy obliczymy średnią prędkość Pendolino w Polsce, okaże się, że jest niższa od konwencjonal­nych składów wagonowych w Niemczech i Austrii, któ­re są o połowę tańsze. Jedyną wartością dodaną byłoby wychylne pudło, którego w pol­skiej wersji zabraknie. To bę­dzie kosmicznie wyglądający pojazd, z którego nie da się wycisnąć więcej niż z obec­nego taboru - podsumowu­je Trammer.

Stanowisko PKP Intercity „Pendolino pozwala przekroczyć prędkość 200 km/h, co nie jest możliwe w przypadku składów konwencjonalnych. Co za tym idzie tylko Pendolino pozwala osiągnąć średnią wyższą prędkość na tej samej linii.  PKP Interity nie zamówiły pociągów z wychylnym pudłem, ponieważ koszt zakupu i utrzymania byłby o ok.10% wyższy. Wychylne pudło sprawdza się na krętych trasach. Trasa Warszawa – Kraków i Katowice ma prostą geometrię toru. Zastosowanie wychylnego pudła skróciłoby podróż o zaledwie 10 minut z Gdańska do Warszawy i o 5 minut do Krakowa.   

 

 

     W tej sytuacji niezrozumiałe jest postępowanie autora, który nie wykorzystał udzielonych przez PKP PLK S.A. odpowiedzi zaprzeczających tezom stawianym w artykule. Dziennikarz przygotowując  publikację, nie uważał za konieczne skonfrontowania tez z rzeczywistością, zadając w dniu poprzedzającym publikację wyrywkowe pytania nieodnoszące się do całości omawianych w artykule treści.  

Biorąc pod uwagę ilość stwierdzeń nieprawdziwych oraz stawiających nasze firmy w niekorzystnym świetle , wyrażamy wątpliwość w rzetelność dziennikarską autora. W tej sytuacji domagamy się sprostowania, zgodnie z Prawem Prasowym.

 

 

 

Zuzanna Szopowska
PKP Intercity S.A.  


Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

 

 

udostępnij drukuj