20.02.2014

Rekordowe inwestycje PLK

5,3 mld zł na inwestycje w 2013 roku wydały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Po raz pierwszy w historii spółki wydatki na infrastrukturę przekroczyły barierę 5 mld zł. Ten rok ma być jeszcze lepszy. Tak wyraźny postęp w procesie inwestycyjnym jest możliwy dzięki wdrożeniu przez zarządcę infrastruktury kolejowej nowych standardów realizacji inwestycji i rozwiązań poprawiających współpracę z wykonawcami. 

W 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na modernizację infrastruktury kolejowej prawie 5,3 mld zł. Rekordowy okazał się grudzień ubiegłego roku, w którym po raz pierwszy przekroczona została bariera 1 mld zł nakładów na modernizację sieci kolejowej w jednym miesiącu. 

- Inwestycje Polskich Linii Kolejowych wyraźnie przyspieszyły. Mamy ogromną szansę zmienić polską kolej, dzięki największemu w historii programowi inwestycyjnemu. To jeden z moich priorytetów – mówi Zbigniew Klepacki, wiceminister infrastruktury i rozwoju. 

W 2014 roku zarządca infrastruktury zamierza zainwestować w odnowienie infrastruktury kolejowej ponad 7 mld zł. Pozwoli to na oddanie do użytku blisko 1,5 tys. km zmodernizowanych torów. 

Wstępem do zmian w procesie inwestycyjnym był audyt i ocena ryzyka wszystkich projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Spółkę. Proces ten zakończył się w marcu 2013 r. W rezultacie powstał program naprawczy, bez którego efektywna realizacja programu inwestycyjnego nie byłaby możliwa – mówi Wojciech Folejewski, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ds. realizacji inwestycji. 

Kontrola nad ryzykiem

Zarząd PLK wdrożył nową politykę zarządzania ryzykiem inwestycji. Powołano Biuro Zarządzania Projektami, które prowadzi stały monitoring projektów oraz nadzoruje wdrożone działania minimalizujące ryzyka. Dodatkowym elementem jest bieżący monitoring inwestycji w terenie. Szczegółowe informacje z monitoringu trafiają do Zarządu raz w tygodniu. Ponadto zespoły projektowe PLK w większym stopniu angażują się w pozyskiwanie decyzji administracyjnych. 

Ułatwienia dla wykonawców

Spełniając oczekiwania wykonawców, PKP Polskie Linie Kolejowe ułatwiły procedurę przyznawania zaliczek kontraktowych oraz, w nowo zawieranych umowach, możliwość zapłaty za roboty niewykonane w całości, czyli tzw. płatności „częściowe”. Jednocześnie zarządca infrastruktury zapowiedział konsekwentne stosowanie kar umownych, w przypadku niedotrzymywania terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Usprawnione procedury przetargowe 

Polskie Linie Kolejowe stworzyły pakiet nowych regulacji przetargowych, szczególnie istotnych, przy sprawnym realizowaniu inwestycji w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Jedną z kluczowych zmian jest obowiązek przedstawienia przez wykonawców szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Taki harmonogram, poza wyznaczeniem kamieni milowych, musi zawierać informacje o zasobach sprzętowych i kadrowych, które wykonawca zaangażuje na danym etapie inwestycji oraz o zabezpieczeniu finansowym inwestycji. Narzędzie to znacząco usprawnia zarządzanie projektami inwestycyjnymi.

Zmiany wprowadzono także w sposobie wyłaniania wykonawców. W przypadku najważniejszych inwestycji, Polskie Linie Kolejowe będą stosowały przetargi dwustopniowe. W pierwszym etapie wykonawcy będą sprawdzani pod kątem doświadczenia i potencjału wykonawczego, natomiast w drugim, najlepsi zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych. Taka procedura pozwala na ograniczenie wpływu kryterium najniższej ceny, jako głównego kryterium wyboru wykonawców inwestycji. Nie oznacza to odejścia od przetargów nieograniczonych, ale w ich przypadku znacznie większe znaczenie niż dotychczas będą miały kryteria pozacenowe.

- Wprowadzenie zmian przez PLK ma na celu maksymalne wykorzystanie środków europejskich w obecnej perspektywie budżetowej UE, ale także sprawną realizację inwestycji w latach 2014-2020. A to tylko część gigantycznych zmian na kolei, bo w sumie Grupa PKP tylko w latach 2013-2015 na podniesienie komfortu podróży koleją wyda ponad 28 mld zł – mówi Adam Zdziebło, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Nowa perspektywa to 10,5 mld euro, czyli niemal 44 mld zł dla transportu kolejowego. 

W związku z tym Polskie Linie Kolejowe opracowały Krajowy Program Kolejowy (dokument programowy dla perspektywy finansowej 2014 – 2020), w którym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,6 mld zł.

Dodatkowo zarządca infrastruktury będzie ubiegał się o środki z nowego mechanizmu finansowego UE – Funduszu „Łącząc Europę”. Dlatego w ubiegłym roku opracowany został  CEFik, czyli wieloletni program inwestycji kolejowych dla projektów zgłaszanych w konkursie CEF w roku 2014. Polskie Linie Kolejowe są już gotowe do złożenia 5 gruntownie przygotowanych do tego konkursu projektów o łącznej wartości 8 mld zł. 

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
tel. 662114900

Galeria

Pliki do pobrania

Rekordowe inwestycje PLK

Pobierz
udostępnij drukuj