27.03.2015

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PLK

Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z siedzibą Warszawie ogłasza
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na  stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dalej (PKP PLK S.A.) 

1. Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać kryteria:

a)    wykształcenie wyższe;
b)    co najmniej 10 -letni staż pracy, w tym:  5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3 - letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych;
c)    znajomość języka angielskiego;
d)    niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
e)    korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
f)   niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
g)    dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)    list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP PLK S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu;
b)    określenie stanowiska na które kandyduje;
c)    życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu kontaktowego lub faksu);
d)    oryginał zaświadczenia o niekaralności nie starszy niż 30- dniowy;
e)    poświadczone kopie następujących dokumentów: 

  • dowodu tożsamości; 
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
  • świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);

f)    oświadczenie kandydata o: 

  • ukończeniu studiów wyższych; 
  • stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku Prezesa Zarządu;   
  • poziomie znajomości języka angielskiego;
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;

g)    oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję;
h)    oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie;
i)     inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności  kandydata;
j)    odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych z późniejszymi zmianami.

3.    Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki:  Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C. 

Decyduje data wpływu do siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4.   Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 6 maja 2015 r. do godz. 16.00.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres elektroniczny.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury  na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

5.   Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 23 kwietnia 2015 r.

6.   Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, 8 maja 2015 r. w toku których Rada Nadzorcza oceniać będzie wiedzę, z poniższych zagadnień:

a) wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
g) znajomość języka angielskiego;
h) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
i) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień:

a) finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa);
b) kształtowania strategii Spółki;
c) sprzedaży;
d) analizy rynku i konkurencji;
e) marketingu i promocji;
f) public relations;
g) prawa pracy;
h) roli zarządu w relacji z przedstawicielami pracowników;
i) zbiorowych stosunków pracy;
j) polityki rekrutacyjnej;
k) systemu ocen i motywacji pracowników;
l) szkoleń i rozwoju pracowników;
m) wiedzy w zakresie zagadnień merytorycznych właściwych dla stanowiska.

7. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną  traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

8. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

9. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. 

10. Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie odebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty lub których kandydat nie odebrał w wyniku przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., zostaną komisyjnie zniszczone. 

Galeria

udostępnij drukuj