19.10.2011

Podróż pociągiem po dwóch regionalnych trasach w Województwie Pomorskim będzie szybsza. Modernizacja linii z Redy na Hel i z Gdyni do Kościerzyny będzie kosztowała blisko ćwierć miliarda złotych

 

W dniu 5 października 2011r. w siedzibie PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział
w Gdańsku podpisano dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.:

"Rewitalizacja i modernizacja tzw. ,,Kościerskiego korytarza kolejowego" – odcinka   Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201"- Etap I,

"Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego" – linii  kolejowej
nr 213 Reda – Hel".

Projekty są współfinansowane z UE – EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Ad. 1. "Rewitalizacja i modernizacja tzw. ,,Kościerskiego korytarza kolejowego" – odcinka   Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201"- Etap I

Zakres prac obejmuje w szczególności:

-         kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej na długości 16,530 km toru;

-         kompleksową naprawę bieżącą z całkowitą wymianą podkładów – 1,615 km toru;

-         kompleksową naprawę bieżącą na długości 60,329 km toru;

-         lokalne wzmocnienie podtorza;

-         wymianę 4 rozjazdów;

-         zabudowę dwóch nowych rozjazdów na odbudowywanym posterunku odgałęźnym Glincz,
co umożliwi w przyszłości przywrócenie połączenia między liniami kolejowymi nr 201 i 229;

-         zmianę sposobu zabezpieczenia przejazdów i przejść dla pieszych - instalację 3 kompletów urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i 1 kompletu telewizji przemysłowej, a także naprawę nawierzchni na 20 przejazdach;

-         naprawę istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych na 13 stacjach i przystankach osobowych oraz budowę peronu i urządzeń obsługi podróżnych na 1 przystanku osobowym wraz  z ustawieniem małych wiat i wymianą oświetlenia;

-         naprawę 11 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 wiaduktów kolejowych i 1 mostu;

-         modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

-         modernizację urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń łączności kolejowej.

Trasa Kościerzyna – Gdańsk Osowa jest linią jednotorową, natomiast na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna dwutorową. Jest to linia o dużym znaczeniu dla pasażerskich przewozów regionalnych oraz towarowych. Jest szczególnie popularna w czasie wakacji.

Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości maksymalnej od 100 do 120 km/h na odcinku Kościerzyna-Gdańsk Osowa i do 100 km/h na odcinku Gdańsk Osowa-Gdynia,
a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 20 - 30 minut w zależności od taboru oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury, jak również zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Koszt całkowity projektu wynosi 106 628 145,56 PLN brutto, w tym wartość prac projektowych i robót budowlanych 104 346 268,90 PLN brutto.

Inwestycja przyczyni się do poprawy spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego. Ponadto rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 201 przyczyni się zarówno
do poprawy dostępności mieszkańców do rynków pracy i edukacji, jak również poprawy dostępności do obszarów unikatowych pod względem naturalnych zasobów przyrodniczych oraz atrakcyjnych turystycznie i inwestycyjnie (Szwajcaria Kaszubska, Bory Tucholskie). Projekt rewitalizacji
i modernizacji korytarza kościerskiego jest ściśle powiązany z realizacją projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Etap I w ramach POIiŚ 2007 – 2013, koordynowanego przez Spółkę PKM S.A.
i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Ad. 2. "Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Helskiego korytarza kolejowego" – linii kolejowej nr  213   Reda-Hel"

Zakres prac obejmuje w szczególności:

-         kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej na długości 10,797 km;

-         kompleksową naprawę bieżącą z całkowitą wymianą podkładów na długości
23,305 km;

-         kompleksową naprawę bieżącą na długości 24,055 km;

-         lokalne wzmocnienie podtorza;

-         wymianę 11 rozjazdów;

-         zmianę sposobu zabezpieczenia przejazdów i przejść dla pieszych - instalację 23 kompletów urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i 10 kompletów telewizji przemysłowej, a także naprawę nawierzchni na 90 przejazdach;

-         naprawę istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych na 14 stacjach i przystankach osobowych wraz z ustawieniem małych wiat i wymianą oświetlenia;

-         naprawę 5 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 wiaduktów kolejowych i 3 mostów;

-         modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

-         modernizację urządzeń elektroenergetycznych i urządzeń łączności kolejowej.

Linia Reda – Hel jest linią jednotorową, czynną, niezelektryfikowaną, pasażersko-towarową; jest jedną z najpiękniejszych linii kolejowych w Polsce.

Celem projektu jest uzyskanie w wyniku modernizacji prędkości do 100 km/h (a na odcinku Puck – Władysławowo do 90km/h), a także skrócenie czasu jazdy pociągów o ok. 15 - 25 minut
w zależności od zastosowanego taboru oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury, jak również zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Koszt całkowity projektu wynosi 117 171 171,32 PLN brutto, w tym wartość prac projektowych i robót budowlanych 114 837 974,79 PLN brutto.

Projekt ma ponadregionalny charakter, gdyż trasa  kolejowa z Redy do Helu posiada status linii kolejowej o znaczeniu państwowym. Inwestycja zapewni sprawniejszy dojazd do popularnych, szczególnie w czasie wakacji miejscowości  (Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel). Rewitalizacja linii kolejowej przyczyni się zarówno do poprawy dostępności mieszkańców do rynków pracy i edukacji, jak również poprawy dostępności do obszarów unikatowych pod względem naturalnych zasobów przyrodniczych oraz atrakcyjnych turystycznie (Półwysep Helski). Realizacja projektu przyczyni się także do odciążenia systemu transportu drogowego. Zrewitalizowana linia kolejowa będzie alternatywą dla drogi wojewódzkiej nr 216 i przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne.

Termin realizacji kontaktów wynosi 27 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obydwa zadania
w systemie „projektuj-buduj" zrealizuje firma Salcef Costruzioni Edili E Ferroviarie S.p.A.

Informacje dla mediów

Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail: e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Galeria

udostępnij drukuj