07.01.2014

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w sąsiedztwie ok 1200 km linii kolejowych

31 grudnia 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wykonanie prac polegających na zebraniu danych o zasobach środowiska przyrodniczego i jego waloryzacji w sąsiedztwie około 1200 km linii kolejowych. Celem zamówienia jest wykonanie terenowej inwentaryzacji przyrodniczej na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych, na których planowana jest w latach 2014-2020 realizacja infrastrukturalnych projektów kolejowych.

Inwentaryzacją przyrodniczą w pasie co najmniej 250 m po każdej stronie linii kolejowych objęte będą chronione:

a) typy siedlisk przyrodniczych, 
b) rośliny naczyniowe,
c) grzyby (w tym porosty), 
d) bezkręgowce, 
e) ichtiofauna słodkowodna (ryby słodkowodne),
f) herpetofauna (płazy i gady),
g) ornitofauna (ptaki),
h) chiropterofauna (nietoperze),
i) pozostała teriofauna lądowa i wodna (ssaki lądowe i wodne).

Wynikiem inwentaryzacji przyrodniczej ma być ekspertyza przyrodnicza obejmująca charakterystykę i waloryzację środowiska przyrodniczego. Ekspertyza ma wskazać obszary położone wzdłuż linii kolejowych najbardziej cenne i potencjalnie wrażliwe na wpływ robót budowlanych i eksploatacje linii kolejowych, umożliwiając zarządcy infrastruktury kolejowej zaplanowanie, adekwatnego do zakresu planowanych przedsięwzięć i stanu środowiska, zestawu rozwiązań chroniących środowisko (organizacyjne, techniczne) a także przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dalszych etapach przygotowywania inwestycji perspektywy 2014-2020.

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Data ogłoszenia: 2013-12-31
Termin składania ofert: 2014-02-11
Termin realizacji zamówienia: 2015-08-31
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Lokalizacja zamówienia: mapa (w załączeniu)
Podział zamówienia na części: tak

Galeria

Pliki do pobrania

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na ...

Pobierz
udostępnij drukuj