28.07.2010

Otwarcie ofert w przetargu na modernizację linii Kraków – Medyka – granica państwa

 

12 lipca 2010 r. w siedzibie PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie zostały otwarte oferty, złożone w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Biadoliny – Tarnów.

Przedmiotem zamówienia przetargu, ogłoszonego 30 kwietnia 2010 roku jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów, liczącym 18,9 km.

W wyznaczonym terminie, tj. do 12.07.2010 r. godz. 12.00, swoje oferty złożyło sześć konsorcjów:

1. Oferta nr 1 :

• TORPOL Sp. z o.o., Poznań
• FEROCO S.A., Poznań
• Zakład Robót Komunikacyjnych-DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
• „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” Sp. z o.o.

na kwotę 524 569 561,97PLN netto; 639 974 865,60 PLN brutto

 

2. Oferta nr 2:

• OHL ŹS, a.s.,
• Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
• Swietelsky Baugesellschaft m.b.H, Linz
• ZUE S.A., Kraków

na kwotę 510 869 568,47 PLN netto; 623 260 873,53 PLN brutto

 

3. Oferta nr 3:

• STRABAG Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Pruszków
• STRABAG Rail GmbH (Partner), Niemcy
• TRAKCE a.s. (Partner), Republika Czeska
• TRAKCE-TOR Sp. z o.o. (Partner), Cieszyn
• P.B.S. „TRANSKOL” Sp. z o.o. (Partner), Kielce

na kwotę 639 253 411,72 PLN netto; 779 889 162,30 PLN brutto

 

4. Oferta nr 4:

• Trakcja Polska S.A., Warszawa
• Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

na kwotę 589 179 104,00 PLN netto; 718 798 506,88 PLN brutto

 

5. Oferta nr 5

• Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o., Warszawa
• PKP Energetyka S.A., Warszawa
• Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., Gdańsk

na kwotę 524 673 357,48 PLN netto; 640 101 496,13 PLN brutto

 

6. Oferta nr 6:

• TCHAS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
• Eiffage Budownictwo MITEX S.A., Warszawa
• LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG, Deutschland
Oddział LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG, Oddział w Polsce, Wrocław

na kwotę 629 921 795,27 PLN netto; 768 504 590,23 PLN brutto

 

Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: netto 723 206 320,00 PLN (brutto 882 311 710,40 PLN).
Termin realizacji zamówienia wynosi 49 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prace odbędą się w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” Przetarg 1.3, w zakresie następujących branż:

• układ torowy i odwodnienie torów,
• obiekty inżynieryjne,
• obiekty kubaturowe, perony, mała architektura i sieci sanitarne,
• skrzyżowania z drogami w poziomie szyn i drogi dojazdowe,
• urządzenia sterowania ruchem i diagnostyki,
• sieci i urządzenia teletechniczne,
• sieć trakcyjna,
• sieci i urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej

Jest to jeden z sześciu przetargów ogłoszonych w kwietniu na modernizację linii Kraków – Medyka – granica państwa. Odcinek Kraków –Tarnów – Medyka/ granica państwa (258,3 km) jest częścią linii kolejowej E 30, należącej do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego między innymi Drezno (Niemcy), Wrocław, Katowice, Kraków z Lwowem (Ukraina).

Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych - linie tworzące ten układ powinny być dostosowane do prędkości: 160 km/godz. w ruchu pasażerskim i 120 km/godz. w ruchu towarowym, przy nacisku osi 225 kN.) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego).

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Krakowem, a Rzeszowem ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategia Rozwoju Kraju (SRK): "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO): "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”. ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.

Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2011-2015.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III” znajduje się na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1-30

 

 

Informacje dla mediów
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22/4732147,
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

 

www.pois.gov.pl

 


„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

udostępnij drukuj