30.04.2010

Jest już inżynier kontraktu na LCS Ciechanów


PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły umowę z konsorcjum firm: Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. i  TOR-MEL Sp. z o.o na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu LCS Ciechanów.

Do zadań konsorcjum będzie należeć m.in.:

1)   kontrola realizacji robót budowlanych,

2)   reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

3)   sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych,

4)   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych

5)   zgłaszanie wad i potwierdzanie ich usunięcia w toku realizacji robót budowlanych,

6)   udział w próbach lub badaniach przeprowadzanych przez wykonawcę

7)   przygotowanie organizacyjne i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych i przekazanie gotowych obiektów do użytkowania,

8)   wykonywanie innych czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami.

W celu realizacji umowy firmy sprawujące funkcję inżyniera kontraktu zobowiązane są zapewnić dostępność personelu gwarantującego sprawny nadzór nad umowami zawartymi w ramach projektu. W skład niezbędnej kardy wchodzą m.in.: inżynier projektu, inżynierowie rezydenci, inżynier zaopatrzenia i jakości materiałów, specjalista ds. obmiarowo – rozliczeniowych, koordynator dostępu do torów, jak również kadra inspektorów w specjalnościach: kolejowej, konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, geodezji i geotechniki w specjalizacji wytrzymałość  gruntów. Wartość umowy zawartej na okres budowy i gwarancji wynosi 8 409 tys. zł brutto.

  

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147

 „Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, Nr projektu: POIiŚ 7.1-1.1 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów”


www.pois.gov.pl

Galeria

udostępnij drukuj