29.07.2010

6 ofert w kolejnym przetargu na śląskim odcinku E30


27 lipca 2010 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie otwarto 6 ofert w przetargu na modernizację odcinka: Trzebinia – Krzeszowice linia nr 133.

1. Oferta nr 1 :

• Torpol Sp. z o.o. (lider), Poznań
• FEROCO S.A., Poznań
• „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” Sp. z o.o., Zawiercie
• Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

na kwotę 395 992 533,65 PLN netto; 483 110 891,05 PLN brutto

 

2. Oferta nr 2:

• Trakcja Polska S.A. (lider), Warszawa
• Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

na kwotę 498 648 060,00 PLN netto; 608 350 633,20 PLN brutto

 

3. Oferta nr 3:

• FCC CONSTRUCCION, S.A., Barcelona

na kwotę 522 076 800,00 PLN netto; 636 933 696,00 PLN brutto

 

4. Oferta nr 4:

• OHL ŽS, a.s. (lider), Republika Czeska
• Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul, Warszawa

na kwotę 393 274 156,00 PLN netto; 479 794 470,32 PLN brutto

 

5. Oferta nr 5:

• STRABAG Sp. z. o.o. (lider), Pruszków
• STRABAG RAIL GmbH, Niemcy
• TRAKCE a. s, Republika Czeska
• TRAKCE –TOR Sp. z o.o., Cieszyn
• P.B.S. „TRANSKOL” Sp. z o.o., Kielce

na kwotę 477 971 245,04 PLN netto; 583 124 918,95 PLN brutto

 

6. Oferta nr 6:

• Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. (lider), Warszawa
• PKP Energetyka S.A., Warszawa
• Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Wrocław

na kwotę 434 866 000,00 PLN netto; 530 536 520,00 PLN brutto

 

Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie ofert pod kątem zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę netto 749 605 000,00 PLN (brutto 914 518 100,00 PLN).
Termin realizacji zamówienia wynosi 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Przetarg nr 2” obejmuje modernizację linii E 30 na odcinku: Trzebinia – Krzeszowice, linia nr 133, liczącym 17,59 km. Linia nr 133 przeznaczona jest dla ruchu pociągów pasażerskich (o długości 400 m) z prędkością 160 km/h oraz prowadzenia pociągów towarowych (o długości 750 m, 120 osi i ciężarze 3200 t) z prędkością 120 km/h.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej w zakresie:

• układu torowego i odwodnienia torów;
• obiektów inżynieryjnych;
• obiektów kubaturowych, peronów, małej architektury i sieci sanitarnych;
• skrzyżowań z drogami w poziomie szyn i dróg dojazdowych;
• sieci trakcyjnej;
• sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej;
• urządzeń sterowania ruchem i diagnostyki;
• sieci i urządzeń teletechnicznych;
• budowy obiektów służących ochronie środowiska;
• zasilania odbiorów nietrakcyjnych (LPN);
• budowy ekranów akustycznych.

Celem modernizacji jest dostosowanie korytarza E 30 do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych.

Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Zabrzem, a Krakowem. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych. Przewidywany okres realizacji projektu: 2010-2015.

Projekt "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków" znajduje się na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod pozycją 7.1-11.1.

 

 

Informacje dla mediów
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

 

www.pois.gov.pl

 

 

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Galeria

udostępnij drukuj