Filtrowanie
31.01.2006

ISO 9001:2000 dla Zakładu Maszyn Torowych

31 stycznia 2006 r. w Krakowie w obecnoњci czіonka Zarz№du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prezes Zarz№duTЫV Rheinland Polska wrкczyі dyrektorowi Zakіadu Maszyn Torowych certyfikat 9001:2000.

Certyfikatem objкte s№ nastкpuj№ce obszary dziaіalnoњci Zakіadu:

  • wynajem maszyn do remontu i naprawy dróg kolejowych,

  • zgrzewanie szyn,

  • naprawa i montaї maszyn do robót torowych.

Certyfikat zachowuje...