Współpraca z samorządami

Planowanie przestrzenne na obszarach kolejowych oraz terenach z nimi sąsiadujących

Planowanie przestrzenne na obszarach kolejowych oraz terenach z nimi sąsiadujących, ze względu na ich specyfikę, wymaga konsultacji m.in. z zarządcami linii kolejowych.

W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. – zarządcy narodowej sieci linii kolejowych – opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego zajmują się poniżej wyszczególnione jednostki/komórki organizacyjne Spółki:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego województw – Biuro Strategii Centrali Spółki.

2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gminne programy rewitalizacji oraz miejscowe plany rewitalizacjiBiuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska Centrali Spółki.

3. Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegowłaściwe terytorialnie Zakłady Linii Kolejowych.

Właściwość terytorialną można ustalić korzystając z interaktywnej mapy linii kolejowych MILK. Adresy poszczególnych Zakładów Linii Kolejowych znajdują się w zakładce Kontakt.

 


Określenie priorytetów inwestycyjnych dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Określenie priorytetów inwestycyjnych dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wymaga stałej współpracy z Zarządcą tych linii kolejowych.

W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., będącej Zarządcą większości linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, zagadnieniami inwestycyjnymi dotyczącymi RPO, zajmują się poniżej wyszczególnione jednostki/komórki organizacyjne Spółki:

1.na etapie planowania i przygotowania inwestycji - Biuro Strategii Centrali Spółki

2.na etapie realizacji - Centrum Realizacji Inwestycji.
 


Ustalanie i zmiana nazw stacji i przystanków osobowych czynnych dla ruchu pasażerskiego

Ustalanie i zmiana nazw stacji i przystanków osobowych czynnych dla ruchu pasażerskiego – to domena zarządcy infrastruktury kolejowej. 

Nazwa stacji:

- powinna być tożsama z nazwą miejscowości (w brzmieniu ustalonym w wykazie urzędowych nazw miejscowości), w którym jest usytuowana; drugi człon nazwy, rozróżniający, stosowany jest w przypadku istnienia w danej miejscowości więcej niż jednej stacji;

- musi mieć cechy odróżniające od nazw innych obiektów na sieci kolejowej;

- powinna być możliwie najkrótsza, by dla jak najlepszej identyfikacji mogła być stosowana w pełnym brzmieniu – na bilecie kolejowym, na rozkładzie jazdy, w oznakowaniu stałym (na peronach i budynku dworca).

Z wnioskiem o zmianę nazwy stacji lub przystanku osobowego, występować mogą m.in. władze gminy (np. wójt gminy, burmistrz miasta), kierując go do właściwego dla danego obiektu Zakładu Linii Kolejowych

Do wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Gminy, wyrażającą opinię w zakresie wnioskowanej zmiany. 

Całkowite koszty związane ze zmianą nazwy stacji / przystanku osobowego pokrywa Wnioskodawca.


Wykaz opracowań dokumentacji przedprojektowych realizowanych przez Biuro Studiów Wykonalności

Rejestr zmian