Prawo dostępu do infrastruktury kolejowej

Przewoźnikiem kolejowym jest przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne. Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych podlega licencjonowaniu (art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.)).

Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

utk@utk.gov.pl   

www.utk.gov.pl 


Po uzyskaniu licencji

Oferta PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zakresie udostępniania linii kolejowych kierowana jest do przewoźników posiadających licencje wydane na wykonywanie przewozów osób lub/i rzeczy i z uprawnieniami dostępu przyznanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przewoźnik zamierzający realizować przejazdy pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PLK, uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej PLK po przedłożeniu następujących dokumentów:

  • poświadczona kopia ważnej licencji, o której mowa w rozdziale 8 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że będzie informował o jej cofnięciu lub zmianach,
  • poświadczona kopia ważnego certyfikatu bezpieczeństwa (część A i część B), o którym mowa w art. 18b ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.),
  • oświadczenie, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. Nr 212, poz. 1771 ze zm.),
  • oświadczenie, że będzie informował o zmianach, zawieszeniu lub cofnięciu licencji i/lub certyfikatu bezpieczeństwa; 

na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
Biuro Sprzedaży
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

telefon: (22) 473 20 30
faks miejski: (22) 473 28 04
adres e-mail: ius@plk-sa.pl 


Biuro Sprzedaży w terminie 5 dni od otrzymania wymaganych dokumentów powiadamia przewoźnika o przyznanym prawie dostępu. Na tej podstawie przewoźnik może składać wnioski o przydzielenie tras pociągów zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych. 

Przewoźnik nabywa prawo do korzystania z przydzielonych tras pociągów po zawarciu Umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej.