Grupy Robocze

Docelowo ustalony został następujący podział Grup Roboczych z podziałem na Grupy Tematyczne:

 • Grupa Robocza projektant + usługodawca na spotkaniu zatwierdzono podział na grupy omawiające tematy z zakresu:
  - Prawo przepisy i decyzje administracyjne
  - Kryteria wyboru ofert, certyfikacja, istotne postanowienia prawa zamówień publicznych, rażąco niska cena
  - Zapisy umów, FIDIC, gwarancje, ryzyka
  - Opis Przedmiotu Zamówienia, PFU, inwentaryzacja
  - Projekty budowlane i wykonawcze

 • Grupa Robocza inżynier nie wprowadzono podziału na podgrupy 
 • Grupa Robocza wykonawca + producent na spotkaniu zatwierdzono podział na grupy:

 • Grupa Robocza instytucjonalna (spotkania odbywają się z udziałem liderów grup Forum Inwestycyjnego oraz przedstawicieli instytucji np. MIiR, UZP, CUPT)

Praca w ramach Forum Inwestycyjnego jest kontynuowana bieżące tematy zamieszczane są w zakładce aktualności